Juris Europensis Scientia №1/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. Ю. Іванов
Грузинська державність як об’єкт російської культурної експансії (XV–XIX ст.)

І. М. Коваль, О. М. Ратушна
Гегель: його вороги й критики (до 190 років від дня смерті)

О. Г. Козинець, М. Г. Жернова
Національно-демократичні погляди І. Франка та Л. Українки

О. С. Мельничук
Центр-периферійна методологія та роль міста в децентралізації державної влади

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Д. Є. Волкова
Рішення Конституційного Суду України з питань створення та функціонування релігійних організацій

С. С. Герасимчук
Правові засади розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах перехідного періоду

К. А. Гончарова
Поняття «організаційно-правова форма» в муніципальному та цивільному праві

Ю. М. Ковальчук
Досвід зарубіжних країн із регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні

В. О. Костров
Концепція соціальної і правової держави в Україні: теоретичний та конституційно-правовий аспекти

О. М. Кудрявцева
Принцип рівності у рішеннях Європейського суду з прав людини: проблемні питання

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

В. П. Козирєва, О. В. Будник
Проблемaтикa юрисдикції в гоcподaрcькому cудочинcтвi

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. О. Пижова
Щодо проблем реалізації прав працівників на справедливу оплату праці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. В. Боровик, М. М. Макаренко
Поняття, сутність та класифікація адміністративно-правових методів діяльності Національної поліції України

О. С. Дніпров
Удосконалення правового регулювання адміністративної процедури в Україні: сучасний стан

Л. М. Корнута
Роль та значення психологічних тренінгів під час формування професійних навичок у працівників міграційних органів

О. В. Костенко
Ідентифікація ІоТ: витоки проблеми правового регулювання управління ідентифікаційними даними

А. М. Максимович
Особливості адміністративно-правового статусу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань

І. В. Міщук
Проблемні питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення

М. М. Пищида
Подання документів та прийняття рішення щодо допуску до конкурсу як стадія процедури добору на посаду судді

Д. О. Севост’яненко
Військово-технічне співробітництво як невіддільна частина глобалізаційного розвитку людства

Л. В. Шестак, В. В. Зінченко
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу інформації: загальнотеоретичний аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Денисюк
Насильницьке зникнення за законодавством деяких іноземних держав: особливості визначення та відповідальності

Д. В. Каменський
Про зміст ознаки суспільної небезпеки в складах кримінальних правопорушень у сфері економіки

А. В. Шкаберін
Аналіз окремих проблемних питань кваліфікації крадіжки, що вчиняється неповнолітніми (за матеріалами судової практики)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків
Запобігання та подолання протидії розслідуванню підкупу медичних працівників

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Д. М. Величко, Л. С. Савицька
Проблемні аспекти застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами

Т. Є. Мироненко
Проблеми класифікації повноважень прокурора в кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. С. Денісова, Д. В. Войтюк
Правовий статус Світової організації торгівлі та її характеристика як суб’єкта міжнародного права


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia