Випуск 2/2016

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №2/2016

Титульна сторінка

Зміст

 

І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО.АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕПРАВО

Азаров Ю.Ю. Актуальні питання реформування системи цивільного захисту та Державної служби надзвичайних ситуацій України відповідно до європейських стандартів

Батіг Р.В. Поняття адміністративного провадження щодо відповідальності юридичних осіб

Безпалова О.І. Органи судової влади України як один із суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави

Білінський Д.О. Про доцільність визначення в законодавстві поняття «публічна фінансова система України»

Бортник С.М. Проблемні питання запобігання корупції в органах місцевого самоврядування

Дрозд О.Ю. Деякі питання адміністративно-правового регулювання підготовки поліцейських у вищих навчальних закладах системи МВС України

Ємельянова О.О. Податковий обов’язок як центральна категорія податкового права та наслідки його невиконання

Золотоноша О.В. Фінансова децентралізація як основна умова реалізації повноважень місцевими органами влади в Україні

Коробцова Д.В. Сучасний погляд на принципи цільового використання бюджетних коштів в бюджетній системі України

Литвин І.І. Адміністративно-правові засади діяльності суб`єктів контролю у сфері надання освітніх послуг

Малаш С.М. Моделі взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди

Манжосов М.П. Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України: проблеми теорії та практики

Марченко В.В. До питання про значення електронного урядування в органах виконавчої влади України

Пацалюк О.В. Правові та організаційні питання фінансового забезпечення участі правоохоронців системи Міністерства внутрішніх справ у антитерористичній операції

Прокопенко О.Ю. Аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ

Тищенко В.Г. Функціональна та організаційна взаємодія нотаріату з органами публічної влади в Україні

Трофімцов В.А. Форми та методи адміністративно-правової протидії тероризму в Україні

Чорна А.М. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

Шруб І.В. Адміністративно-правове регулювання відносин, які виникають у зв’язку з укладенням контракту про здобуття освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Глиняна К.М. Порядок регулювання майнових відносин за участю малолітніх та неповнолітніх осіб

Ляшенко Н.А. Застосування практики європейського суду з прав людини в Україні та формальний підхід до виконання його рішень

Мандичев Д.В. Функціональне призначення апаратів господарських судів України

Манжосова О.В. До питання про специфіку відповідальності в сімейному праві

Факас І.Б. Правозастосування у сфері інформаційної безпеки

Фірманюк Я.О. Шляхи вдосконалення правового регулювання процесу припинення діяльності суб’єктів господарювання

ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гаврилова О.О., Незнайко Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок в Україні

Гаврилова О.О., Хоменко А.Г. Аморальний проступок як підстава розірвання трудового договору з працівником, який виконує виховні функції

Клемпарський М.М., Назимко О.В. Міжнародно-правові стандарти регулювання трудових відносин у сфері наукової, дослідницької та викладацької діяльності

Овсянко Д.С. Оптимізація та удосконалення адаптації національного законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу

Павліченко В.М. Основні тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства

Сіньова Л.М. Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення

ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Коротич І.І. Застосування зарубіжного досвіду функціонування антикорупційних механізмів у боротьбі з корупцією в Україні

Леоненко Т.Є. Психологічні чинники формування злочинної поведінки особи, що впливають на виникнення та поширення злочинності на релігійному ґрунті

Орлов Ю.В. Ідеологічне підґрунтя мотивації політичних злочинів: загальнотеоретична кримінологічна характеристика

Сікорська В.В. Доцільність повторного безстрокового призначення українських суддів

V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дояр Є.В. Порядок та строки затримання особи без ухвали слідчого судді, особливості правового регулювання

Євдокіменко С.В. Форми використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні та судочинстві

Кіцен Н.В. Дослідження доказів у стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку: окремі питання

Лисецький О.О. Компетенція слідчого за Кримінальним процесуальним кодексом України

Мамедов Г.А. Повноваження органів прокуратури у 1922-1930-х рр.

Фесенко О.М. Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності колекторських агенцій в процесі примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань та шляхи їх вирішення

Холодило П.В. Угода про визнання винуватості. Поняття, зміст та особливості укладання

VІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Черниш Т.В. Сучасні організаційно-правові засади боротьби з морським піратством


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia