Випуск 1/2016

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №1/2016

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Вовчук М.В. Правові основи діяльності Міністерства внутрішніх справ Української Держави щодо протидії злочинності (квітень-грудень 1918 р.)

Книш М. Ф. Донос – багатоаспектний феномен

Соловей Д. Ю. Історіографія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) у 1919–1959 рр.

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО.АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕПРАВО

Гаєвський І.М. Національна система фінансового моніторингу: сутність, роль та принципи

Гелемей М.О. Психологічні особливості лідерів екстремістських молодіжних угруповань

Доценко О.С. Контроль та оцінка реалізації виконання державно-управлінських рішень

Дрозд О.Ю. Особливості надання поліцейським щорічних відпусток згідно положень нового Закону України «Про національну поліцію»

Пєтков С.В., Мехтієва Т.В. Антикризова модель відносин між громадянами та державою

Подоляк-Богачек Е. Б. Засади відображення явища корупції у джерелах політико-правової думки Античної Індії

Пудрик Н.С. Податкове провадження та суміжні теоретико-правові категорії

Сербин Р.А. Особливості методології дослідження публічного адміністрування благодійництва в Україні

Середа Т.М. Правові аспекти захисту прав людини і громадянина в практиці Конституційного Суду України

Стрельченко О.Г., Юсіфлі Бахтіяр Таптиг Огли Національна поліція як суб’єкт публічного адміністрування в Україні

Тюн В.М. Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури за законністю застосування заходів впливу за адміністративні екологічні правопорушення: новели законодавства

Хромова К.І. Адміністративно-правові форми та методи діяльності органів прокуратури України щодо протидії корупції

Шкарупа К.В. Способи забезпечення законності при здійсненні виконавчого провадження

Шруб І.В. Поняття та основні етапи професійної підготовки поліцейських

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕПРАВО І ПРОЦЕС

Січко Л.О. Функціональне призначення фондової біржі як суб’єкта господарської діяльності в Україні

Шахназарян К.Е. Поняття захисту прав на чужі речі при спадкуванні

ІV. ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ,ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Сидор В.Д. Сучасні проблеми правового забезпечення охорони природних рослинних ресурсів

V. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабак А.М., Лелюх В.В. Стан розвитку режиму робочого часу у воєнний та післявоєнний періоди

Соцький А.М. Повноваження роботодавця з організації праці, управління працівниками та контролю за процесом праці

VІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ,КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Макаренко Н.К. Організація жебрацтва як вид професійної злочинності

Шепетько С.А. Сучасні об’єктивні чинники, що сприяють проявам транснаціональної організованої злочинності

VIІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВАДІЯЛЬНІСТЬ

Когутич І.І. Криміналістика за наслідками впливу окремих новацій КПК України

Авраменко С.М. Допит неповнолітніх осіб, які стали жертвами статевих злочинів: нормативно-правовий аспект

Бондаренко В.В. Особливості допиту підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних із знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

Нечупей Л. Ю. Тактика допиту неповнолітніх при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів

Олійник С.В. Деякі елементи криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕПРАВОЗНАВСТВО

Карпенко Є.М. Головні напрями та форми міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру

Черниш Т.В. Аналіз правових підстав та організації проведення військово-морських операцій з протидії морському піратству біля узбережжя Сомалі


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia