Головна

Juris Europensis Scientia №1/2024

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

В. М. Мельник
Конституювання Східної і Західної частин Римської імперії в 364 році: теоретичні підстави та наслідки імператорського дуумвірату Валентиніана і Валента

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Д. В. Козирь
Теоретико-методологічні підходи до конституційних проблем локальної демократії

Ю. Г. Козьміна, А. О. Муртіщева
Досвід окремих європейських держав у впровадженні гендерної рівності та запобіганні дискримінації на публічній службі

A. Khalilov
The concept and essence of the principle of subsidiarity in the field of constitutional law in the Republic of Azerbaijan

О. О. Юріков
Особливості впровадження електронної демократії на деокупованих територіях

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

D. P. Bohatchuk
Intellectual property law to protect artificial intelligence systems against adversarial attacks in light of the purposes of intellectual property law

А. Р. Закопай
Щодо визначення поняття «правовий спір»

В. В. Красуцький
Проблемні питання правового регулювання проведення інвентаризації майна банкрута

Н. Д. Петренко
Штраф як форма відповідальності за неповагу до суду у Великобританії

І. Й. Пучковська
Реалізація кредитором прав за гарантією – спосіб самозахисту у договірних відносинах

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

К. А. Возняковська
Щодо питання кредитування малого та середнього бізнесу в Україні: нові правила

Л. І. Кіріна
Державне регулювання та контроль у сфері захисту здоров’я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міст

О. Ю. Курепіна
Правові засоби вертикального типу у сприянні досягненню екологічних та соціальних цілей стимулюючого правового режиму господарювання

Г. Г. Нестеров
Регуляторна діяльність як детермінанта ефективного здійснення органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. А. Барсук
Концептуально-стратегічний напрям удосконалення правового регулювання соціального захисту суддів в Україні

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Х. А. Григор’єва
Три моделі кризової державної підтримки сільського господарства: правовий досвід України

Ю. І. Тюря
Стратегії зелених публічних закупівель у сфері міського транспорту: правові аспекти та передовий європейський досвід

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. М. Лотоцький
Критика концепту земельно-правової відповідальності

Ж. В. Мандриченко
Адміністративно-правова аксіологія та конституційна аксіологія: до питання порівняності

М. І. Сідор, І. І. Омельченко
Бюджетна система України в сучасних умовах

Б. П. Сірко
Адміністративно-правова характеристика структури, повноважень та відповідальності Міністерства внутрішніх справ України

Д. М. Степанов
Поняття та зміст публічного адміністрування виробництва хімічних речовин і хімічної продукції в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

С. І. Марко
Характеристика типових способів незаконного видобування бурштину в Україні

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ю. М. Глушко
Сутність і зміст арешту майна у кримінальному провадженні

Д. В. Козарійчук
Вказівки прокурора у кримінальному провадженні

Є. П. Плохута
Суб’єктивні ознаки хуліганства: загальна характеристика

О. О. Торбас, В. А. Завтур
«Намібійські винятки» Міжнародного суду ООН у сфері кримінальної юстиції: проблеми застосовності

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

А. В. Гордієнко
Авіаційна безпека повітряного простору: окремі питання державної політики та досвід зарубіжних країн

П. П. Латковський, О. Т. Волощук
Гібридна війна та її вплив на податкову систему країни

Випуск №1\2024

 

Juris Europensis Scientia №5/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Попенко
«КОНВЕНЦІЯ СТОСОВНО УСТРОЮ ДУНАЙСЬКИХ КНЯЗІВСТВ» 1858 р. ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОСНОВА СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ РУМУНІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Е. Гедульянов
ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ІНСТИТУТ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

З. А. Іванцова
УТВОРЕННЯ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ: ВПЛИВ НА КОНСТИТУЦІЙНУ ДОКТРИНУ (ЧАСТИНА ПЕРША)

А. С. Ігнатова
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

О. О. Кулініч
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

O. V. Sinkevych
RIGHT TO HEALTH CARE: SOME CONSTITUTIONAL PROBLEMS (CONFLICT OF THE CONSTITUTIONAL VALUES)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. В. Ус, М. В. Ус
ДІТИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВОЄННІ ДІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ЗАХИСТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Е. М. Феделеш
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МИТНО-БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Р. С. Кірін, Р. Г. Ботвінов, Т. О. Ревякіна
МЕТОДИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЛІТАРНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Н. В. Бльок
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

В. В. Буга
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

О. В. Ніцевич
ПРОЦЕДУРА АКРЕДИТАЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

Р. С. Троцький, С. І. Андрусенко, О. І. Курило
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ІЗ МЕДІА В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Р. О. Фатьянов
ПРИНЦИПИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. С. Семенових
ОБҐРУНТОВАНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯМ

І. О. Христич
ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

O. V. Batiuk, A. V. Pasichnyk
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INVESTIGATING CRIMES AGAINST THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY

М. О. Мельник
ГЛОБАЛЬНА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ КОРДОНІВ ЛЮДИНИ: ФОРМАЛІЗМ ПРОТИ РЕАЛІЗМУ

Juris Europensis Scientia №6/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Божина
Форми медіації та їх значення у врегулюванні правових спорів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

З. А. Іванцова
Утворення органів Ради Європи: вплив на конституційну доктрину (частина друга)

Д. В. Козирь
Конституційно-доктринальні засади локальної демократії

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

O. P. Sushch
Problems of temporary protection of Ukrainians abroad in terms of armed aggression of the russian federation (European experience)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Е. П. Іванченко
Детермінанти та напрями процесу діджиталізації митної справи в Україні: господарсько-правовий аспект

А. І. Шпомер, В. В. Присяжний
Правовий захист прав інвесторів

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. Д. Бєлоусов
Ознаки форм забезпечення соціальної безпеки сучасної України

І. В. Дашутін
Мета законності в трудових відносинах за участю судді

Д. В. Лубінець
Загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури

В. О. Рекшинський
Правове регулювання гарантій захисту соціальних прав військовослужбовців у Франції

В. Я. Репалюк
Мобінг: правове регулювання відповідальності суб’єктів трудових відносин

О. В. Тищенко, Л. Г. Дунаєвська
Особливості соціального захисту самозайнятих осіб у Латвійській Республіці

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Х. А. Григор’єва
Продовольчий сувернітет як політико-правова концепція: перспективи втілення в аграрному законодавстві України

Ю. І. Тюря
Становлення зеленого містобудування: огляд правових аспектів та роль громадськості у просуванні сталості міста

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Європейські муніципальні стандарти в адміністративному праві України

І. М. Брегін
Взаємодія Національної поліції України з Державною аудиторською службою України у протидії порушенням бюджетного законодавства

С. В. Демченко
Процесуальні преклюзії та їх значення в адміністративному судочинстві

N. O. Maksimentseva
The principles of administrative law vs. the principles of public administration

Д. Д. Москаль
Система повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

К. Л. Павлуненко
Особливості реалізації контрольної функції податкових органів під час воєнного стану

В. А. Світличний
Сучасний погляд на видову диференціацію державного контролю у сфері господарської діяльності в Україні

А. О. Чайка
Місце та роль перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України

О. М. Чудак
Адміністрування податків і зборів: визначення поняття й співвідношення із суміжними категоріями

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. О. Барчук
Скасування смертної кари як гарантія реалізації права на життя: світовий та український досвід

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. А. Воробчак
Класифікація видів делегування процесуальних повноважень у кримінальному провадженні

Д. Ю. Гаркот
Сутність показань з чужих слів як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

Є. Ю. Колосовський, Ю. В. Якубівська
Особливості застосування цифрової криміналістики: проблеми теорії і практики

М. Р. Мазур
Відновне правосуддя щодо неповнолітніх: правове регулювання та практика реалізації в Україні

С. Я. Тепак
Гарантії достовірності доказів у кримінальному провадженні: поняття та класифікація

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

М. М. Бойко
Організаційно-правові умови створення органів адвокатського самоврядування, порівняльно-правова характеристика їх моделей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бринзанська
Практика Міжнародного суду ООН як субсидіарне джерело міжнародного кримінального права у справах про заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу

Juris Europensis Scientia №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

S. B. Karvatska, R. V. Ivaniuk
Problems of sexual violence as a human rights violation in the context of armed conflicts

В. М. Мельник
Правосуб’єктність Римської імперії в процесі інституціоналізації домінату: передумови та наслідки тетрархії

Я. В. Попенко
Правові основи королівської влади в Румунії за основним законом 1866 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. В. Мішина
Тимчасово окуповані території: концепція здійснення місцевого самоврядування після деокупації

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. А. Янчук
Практика Європейського суду з прав людини як джерело права при вирішенні сімейних спорів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

А. В. Кухарчук, О. Р. Ткаченко, І. В. Борисов
Захист корпоративних прав

Я. В. Петруненко
Пільгове кредитування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Е. О. Базалук
Правова база України щодо допомоги і захисту жінкам та дівчатам, які постраждали від насильства під час збройних конфліктів

В. Д. Барвіненко
Адміністративна аксіологія: дослідження принципів місцевого самоврядування в Україні

Д. В. Губачова
Рівні взаємодії громадських об’єднань з публічними інституціями

А. В. Замрига, Г. М. Стріяшко
Щодо оподаткування неприбуткових установ та організацій: реалії сьогодення

О. А. Заярний
Деякі особливості обробки біометричних даних при оформленні документів, які посвідчують особу в державах-членах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження

Я. І. Маслова
Суб’єктно-владний вимір адміністративного права

М. М. Руденко
Юридичні факти в системі адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України

М. А. Слободянюк
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України

В. М. Сосенко
Суб’єкти реалізації ризик-орієнтованого підходу у первинному фінансовому моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. І. Гранкіна, А. С. Абдель Фатах
Стамбульська конвенція: переваги та проблемні аспекти ратифікації

І. В. Кріцак
Кримінологія війни крізь призму кримінотеології: науко/національнометричний зріз проблеми

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. В. Мурзановська
Теоретико-методологічні аспекти диференціації кримінального провадження


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia