Випуск 5/2021

Juris Europensis Scientia №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Г. А. Волошкевич
Концепція нового судоустрою в поглядах представників російських лівих політичних сил початку ХХ ст

І. М. Коваль
Френсіс Бекон – видатний новатор і пропагандист науки

Ю. A. Козаченко, О. С. Кальян
Теоретико-правові аспекти безсторонності судді як принципу судочинства

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Іванова, В. І. Педан
Гарантії забезпечення та реалізації конституційного права людини на охорону здоров’я

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина перша)

S. V. Osaulenko
Political parties and freedom of assosiation: problems of the Ukrainian constitutional terminology

А. О. Петренко
Загальні збори громадян за місцем проживання: доктринальне забезпечення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

T. I. Begovа
Modern legal means of transfer of intellectual property rights

О. С. Заяць
Взаємовплив професійної поведінки адвоката та правослухняної поведінки громадянина

Л. А. Остафійчук
Поняття та підстави перегляду судових рішень за виключними обставинами в цивільному процесі

N. I. Postnova
Collision regulation of international mixed transportation

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. І. Маслова
Процедура моніторингу способу життя працівників Національного агентства запобігання корупції

Л. Д. Тимченко, П. О. Селезень
Концепція вини в податковому правопорушенні через призму судової практики Канади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. Л. Іванова
Насильство та його вплив на розвиток та формування особистості дитини

А. С. Сизоненко
Поняття та роль організаційного забезпечення в реалізації ювенальної антидевіантної кримінологічної політики держави

Э. Ж. Сокурова
Электронное уголовное дело: опыт Казахстана

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. І. Кравчук, М. В. Андрушко
Поняття та принципи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в кримінальному провадженні

Р. С. Тютюнник, В. В. Зарубей
Особливості розслідування та криміналістична характеристика легалізації грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним способом

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. С. Асташева, В. М. Чебан
Роль судді під час вирішення справ про домашнє насильство

Випуск 4/2021

Juris Europensis Scientia №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Д. Є. Волкова
Конституційні засади створення та функціонування релігійних організацій

I. V. Idesis
Legislative regulation of local self-government of Ukrainian cities

Н. Ю. Королевська
Поняття «соціальна держава» в роботах українських фахівців із політичних наук: конституційна проблематика (частина перша)

С. О. Халюк
Структура конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя: загальнотеоретичний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Теоретичні основи обмеження в часі захисної здатності суб’єктивного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. Р. Гарат
Юридична особа як суб’єкт адміністративних правопорушень у сфері містобудівної діяльності

В. А. Медяник
Характеристика методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики

У. О. Олексій
До питання розвитку публічних фінансів в умовах цифрової трансформації

О. О. Панова
Щодо класифікації адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки України

М. К. Смакограй
Поняття фінансової відповідальності за податкові правопорушення

Д. В. Смерницький
Правові основи підготовки фахівців для сфери технічного регулювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. Є. Жданова, К. В. Бородата
Кримінальна відповідальність неповнолітніх

О. Л. Іванова
Проблематика сексуального насильства щодо неповнолітніх в Україні

Д. О. Пилипенко
Стадії та моделі розвитку принципів кримінально-виконавчого права

Н. С. Сидоренко
Окремі аспекти взаємодії органів кримінального судочинства

О. І. Хороновський
Теоретико-правові основи формування поняття «економічна безпека держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Громовенко
Економічні санкції: міжнародно-правові аспекти ефективності

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

І. М. Коваль
Гегель: його друзі, шанувальники, учні (до 190 років від дня смерті)

Випуск 2/2021

Juris Europensis Scientia №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Р. М. Аракелян
Державний примус у контексті правової політики держави

І. Е. Борисюк
Еволюція міжнародного нормативного механізму захисту прав дитини

К. А. Гончарова
Організаційно-правова форма місцевого самоврядування «рада – мер» в Україні та в США

Н. М. Грень
Гарантування правової політики недискримінації

А. М. Мерник, Є. О. Стоян
Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний зв’язок)

Д. М. Сковронський
Феномен соціальної справедливості у творчості філософів античності

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. С. Віткова
Система гарантій конституційного права на інформацію

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

І. В. Воротинцева
Щодо розгляду питань порядку державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

І. В. Граніна
Історичні аспекти розвитку цивільного законодавства щодо виконання заповіту

О. О. Полуніна
Застосування електронних доказів у законодавстві іноземних країн

І. В. Солончук, В. О. Балінська, Я. В. Геращенко
Електронні докази у цивільному судочинстві: переваги та недоліки законодавчих нововведень

Г. Я. Тріпульський
Звуження підстав для касаційного оскарження судових рішень у світлі права на суд

ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. С. Дейнека
Єдність і диференціація в питаннях дискримінації у сфері праці

Ю. О. Остапенко
Принципи реалізації трудових прав працівника

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. О. Давиденко
Перспективи виходу українських виробників органічної продукції на європейський ринок з урахуванням вимог ЄС до екологічності продукції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. О. Герасименко
Теоретичні засади визначення підстав адміністративної відповідальності

Я. І. Маслова
Президент України як суб’єкт публічної адміністрації

Н. С. Пузирна
Правові аспекти створення та діяльності Бюро економічної безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

К. В. Денисенко, О. С. Васильченко
Реалізація права засуджених та ув’язнених на медичну допомогу: українські реалії та практика ЄСПЛ

О. Л. Іванова
Правове регулювання захисту дітей щодо негативного впливу соціальних мереж та Інтернету

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. І. Перлін
Проблеми визначення поняття та вдосконалення структури криміналістичної техніки як частини науки криміналістики

В. В. Сидорчук
Щодо деяких питань підслідності у кримінальному процесі України

М. І. Смирнов
Отримання показань від осіб, які перебувають під вартою або відбувають покарання в іноземній державі, за допомогою відеоконференції

СУДОУСТРІЙ;ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

С. А. Чванкін
Електронні докази у справах наказного провадження

Випуск 3/2021

Juris Europensis Scientia №3/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

І. В. Антошина
Інформаційні відносини у сфері дистанційної освіти: теоретико-правовий аспект

В. М. Мельник
Принцип компліментарності та його значення для історії міжнародної правосуб’єктності (середземноморсько-візантійський аспект)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

I. V. Idesis
City charters as the local constitutions

Н. Ю. Королевська
Україна як соціальна держава: конституційний вимір

Д. М. Шебаніц, В. Д. Дресвяннікова
Заборона використання тіла людини та його частин як джерел фінансового прибутку в контексті гарантування права на життя

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

С. О. Куриленко
Охорона спадкового майна в системі взаємодії норм цивільного і нотаріального законодавства України

Н. М. Павлюк
Захисна функція нотаріату в цивільному обороті

О. О. Полуніна
Процесуально-правове регулювання цивільно-правових відносин, що виникають у разі укладення договору роздрібної купівлі-продажу через мережу Інтернет

О. І. Яблокова
До питання про вільне використання творів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

О. І. Кулик
Законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій із віртуальними активами

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. І. Наньєва
Правове регулювання надомної та дистанційної праці

К. В. Тодоріка
ООН та МОП у системі міжнародно-правового регулювання соціального захисту людей, які живуть із ВІЛ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Т. І. Білоус-Осінь
Публічне адміністрування у сфері наукової діяльності

О. В. Большакова, О. В. Закаленко
Класифікація як метод наукового дослідження адміністративних процедур: поняття, мета, застосування

Р. А. Бондарчук
Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

А. І. Гнатовська
Сучасні реалії та принципи реалізації електронного урядування

О. А. Гуцуляк
Щодо змісту поняття безпеки територіальної громади

В. В. Козін
Теоретико-правова характеристика юридичної відповідальності за правопорушення в бюджетній сфері

П. П. Латковський
Електронне урядування як інструмент стратегічного реагування на пандемічну кризу

А. П. Миколаєць
Сучасний стан правового регулювання взаємодії держави та громадськості в Україні

В. М. Онуфрієв
Формування списку присяжних як адміністративно-правова процедура

Н. А. Сергієнко
Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі

А. М. Федчун
Міжнародний досвід правового забезпечення прав пацієнтів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Б. Г. Луценко
Кримінологічні засади організаційного забезпечення Операції Об’єднаних Сил

О. В. Пономаренко
Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, за законодавством зарубіжних держав

О. О. Юріков
Аналіз сучасного стану наукової розробленості питань кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. С. Шум
Удосконалення процесуального статусу потерпілого від насильницьких злочинів

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

М. О. Деменчук
Психологічний складник корупційних правопорушень у судовій гілці влади

Ю. О. Рємєскова, Ю. С. Цапун
Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: окремі аспекти

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Я. М. Костюченко
Міжнародно-правові засади розвитку цифрової економіки

Випуск 1/2021

Juris Europensis Scientia №1/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. Ю. Іванов
Грузинська державність як об’єкт російської культурної експансії (XV–XIX ст.)

І. М. Коваль, О. М. Ратушна
Гегель: його вороги й критики (до 190 років від дня смерті)

О. Г. Козинець, М. Г. Жернова
Національно-демократичні погляди І. Франка та Л. Українки

О. С. Мельничук
Центр-периферійна методологія та роль міста в децентралізації державної влади

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Д. Є. Волкова
Рішення Конституційного Суду України з питань створення та функціонування релігійних організацій

С. С. Герасимчук
Правові засади розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах перехідного періоду

К. А. Гончарова
Поняття «організаційно-правова форма» в муніципальному та цивільному праві

Ю. М. Ковальчук
Досвід зарубіжних країн із регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад на базовому рівні

В. О. Костров
Концепція соціальної і правової держави в Україні: теоретичний та конституційно-правовий аспекти

О. М. Кудрявцева
Принцип рівності у рішеннях Європейського суду з прав людини: проблемні питання

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

В. П. Козирєва, О. В. Будник
Проблемaтикa юрисдикції в гоcподaрcькому cудочинcтвi

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. О. Пижова
Щодо проблем реалізації прав працівників на справедливу оплату праці

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

А. В. Боровик, М. М. Макаренко
Поняття, сутність та класифікація адміністративно-правових методів діяльності Національної поліції України

О. С. Дніпров
Удосконалення правового регулювання адміністративної процедури в Україні: сучасний стан

Л. М. Корнута
Роль та значення психологічних тренінгів під час формування професійних навичок у працівників міграційних органів

О. В. Костенко
Ідентифікація ІоТ: витоки проблеми правового регулювання управління ідентифікаційними даними

А. М. Максимович
Особливості адміністративно-правового статусу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань

І. В. Міщук
Проблемні питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення

М. М. Пищида
Подання документів та прийняття рішення щодо допуску до конкурсу як стадія процедури добору на посаду судді

Д. О. Севост’яненко
Військово-технічне співробітництво як невіддільна частина глобалізаційного розвитку людства

Л. В. Шестак, В. В. Зінченко
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері обігу інформації: загальнотеоретичний аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Денисюк
Насильницьке зникнення за законодавством деяких іноземних держав: особливості визначення та відповідальності

Д. В. Каменський
Про зміст ознаки суспільної небезпеки в складах кримінальних правопорушень у сфері економіки

А. В. Шкаберін
Аналіз окремих проблемних питань кваліфікації крадіжки, що вчиняється неповнолітніми (за матеріалами судової практики)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. М. Фігурський, Р. Р. Юрків
Запобігання та подолання протидії розслідуванню підкупу медичних працівників

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Д. М. Величко, Л. С. Савицька
Проблемні аспекти застосування практики Європейського суду з прав людини національними судами

Т. Є. Мироненко
Проблеми класифікації повноважень прокурора в кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. С. Денісова, Д. В. Войтюк
Правовий статус Світової організації торгівлі та її характеристика як суб’єкта міжнародного права


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia