Випуск 6/2023

Juris Europensis Scientia №6/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Божина
Форми медіації та їх значення у врегулюванні правових спорів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

З. А. Іванцова
Утворення органів Ради Європи: вплив на конституційну доктрину (частина друга)

Д. В. Козирь
Конституційно-доктринальні засади локальної демократії

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

O. P. Sushch
Problems of temporary protection of Ukrainians abroad in terms of armed aggression of the russian federation (European experience)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Е. П. Іванченко
Детермінанти та напрями процесу діджиталізації митної справи в Україні: господарсько-правовий аспект

А. І. Шпомер, В. В. Присяжний
Правовий захист прав інвесторів

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. Д. Бєлоусов
Ознаки форм забезпечення соціальної безпеки сучасної України

І. В. Дашутін
Мета законності в трудових відносинах за участю судді

Д. В. Лубінець
Загальноправові принципи соціального захисту працівників критичної інфраструктури

В. О. Рекшинський
Правове регулювання гарантій захисту соціальних прав військовослужбовців у Франції

В. Я. Репалюк
Мобінг: правове регулювання відповідальності суб’єктів трудових відносин

О. В. Тищенко, Л. Г. Дунаєвська
Особливості соціального захисту самозайнятих осіб у Латвійській Республіці

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Х. А. Григор’єва
Продовольчий сувернітет як політико-правова концепція: перспективи втілення в аграрному законодавстві України

Ю. І. Тюря
Становлення зеленого містобудування: огляд правових аспектів та роль громадськості у просуванні сталості міста

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Європейські муніципальні стандарти в адміністративному праві України

І. М. Брегін
Взаємодія Національної поліції України з Державною аудиторською службою України у протидії порушенням бюджетного законодавства

С. В. Демченко
Процесуальні преклюзії та їх значення в адміністративному судочинстві

N. O. Maksimentseva
The principles of administrative law vs. the principles of public administration

Д. Д. Москаль
Система повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

К. Л. Павлуненко
Особливості реалізації контрольної функції податкових органів під час воєнного стану

В. А. Світличний
Сучасний погляд на видову диференціацію державного контролю у сфері господарської діяльності в Україні

А. О. Чайка
Місце та роль перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України

О. М. Чудак
Адміністрування податків і зборів: визначення поняття й співвідношення із суміжними категоріями

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. О. Барчук
Скасування смертної кари як гарантія реалізації права на життя: світовий та український досвід

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. А. Воробчак
Класифікація видів делегування процесуальних повноважень у кримінальному провадженні

Д. Ю. Гаркот
Сутність показань з чужих слів як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

Є. Ю. Колосовський, Ю. В. Якубівська
Особливості застосування цифрової криміналістики: проблеми теорії і практики

М. Р. Мазур
Відновне правосуддя щодо неповнолітніх: правове регулювання та практика реалізації в Україні

С. Я. Тепак
Гарантії достовірності доказів у кримінальному провадженні: поняття та класифікація

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

М. М. Бойко
Організаційно-правові умови створення органів адвокатського самоврядування, порівняльно-правова характеристика їх моделей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. В. Бринзанська
Практика Міжнародного суду ООН як субсидіарне джерело міжнародного кримінального права у справах про заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу

Випуск 5/2023

Juris Europensis Scientia №5/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Попенко
«КОНВЕНЦІЯ СТОСОВНО УСТРОЮ ДУНАЙСЬКИХ КНЯЗІВСТВ» 1858 р. ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОСНОВА СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ РУМУНІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Е. Гедульянов
ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ІНСТИТУТ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

З. А. Іванцова
УТВОРЕННЯ ОРГАНІВ РАДИ ЄВРОПИ: ВПЛИВ НА КОНСТИТУЦІЙНУ ДОКТРИНУ (ЧАСТИНА ПЕРША)

А. С. Ігнатова
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

О. О. Кулініч
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

O. V. Sinkevych
RIGHT TO HEALTH CARE: SOME CONSTITUTIONAL PROBLEMS (CONFLICT OF THE CONSTITUTIONAL VALUES)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. В. Ус, М. В. Ус
ДІТИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВОЄННІ ДІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ЗАХИСТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Е. М. Феделеш
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МИТНО-БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Р. С. Кірін, Р. Г. Ботвінов, Т. О. Ревякіна
МЕТОДИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЛІТАРНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Н. В. Бльок
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

В. В. Буга
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

О. В. Ніцевич
ПРОЦЕДУРА АКРЕДИТАЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

Р. С. Троцький, С. І. Андрусенко, О. І. Курило
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ІЗ МЕДІА В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Р. О. Фатьянов
ПРИНЦИПИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. С. Семенових
ОБҐРУНТОВАНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯМ

І. О. Христич
ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

O. V. Batiuk, A. V. Pasichnyk
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INVESTIGATING CRIMES AGAINST THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY

М. О. Мельник
ГЛОБАЛЬНА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБИСТИХ КОРДОНІВ ЛЮДИНИ: ФОРМАЛІЗМ ПРОТИ РЕАЛІЗМУ

Випуск 3/2023

Juris Europensis Scientia №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

С. І. Гнілуша
Перспективи розвитку канадсько-українських партнерських відносин на сучасному етапі

О. В. Краснокутський
Воєнний стан, воєнний час

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Закріплення принципів місцевого самоврядування в Україні у статутах територіальних громад

В. П. Бойко
Сутність правової держави в аспекті засад правосуддя в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

В. С. Боєру
Розвиток системи примусового виконання рішень в Україні. Проблеми майбутнього

І. О. Бут
Забезпечення позову в третейському розгляді

Ю. С. Павлова
Електронний документ як різновид електронних доказів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

І. В. Вельмисєва
Правовий механізм відображення санітарно-захисних зон при організації зонування територій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Т. І. Білоус-Осінь
Податковий контроль як різновид публічного контролю

В. В. Горбалінський
До питання способів захисту публічного та державного інтересу за позовами прокурора в адміністративному судочинстві України

С. Р. Карпенко
Теоретичний аналіз системних засад адміністративної відповідальності за порушення прав учасників державно-приватного партнерства в космічній галузі України

Н. Я. Лепіш
Поняття та основні риси публічного адміністрування як основи правового регулювання адміністративного права

О. О. Осаволюк
Податковий комплаєнс: теоретичні аспекти та законодавче закріплення

К. С. Фомічов
Адміністративно-правове регулювання взаємодії суб’єктів державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю з правоохоронними органами

Н. Я. Якимчук
Особливості правового регулювання відносин в сфері надання бюджетних грантів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. С. Максимовська
Порядок відкриття матеріалів дізнання сторонами кримінального провадження

І. А. Федчак
Практичні аспекти вирішення проблем злочинності під час реалізації моделі діяльності поліції, орієнтованої на певну проблематику (problem-oriented policing)

О. С. Химченко
Окремі питання повідомлення про підозру

Випуск 4/2023

Juris Europensis Scientia №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

S. B. Karvatska, R. V. Ivaniuk
Problems of sexual violence as a human rights violation in the context of armed conflicts

В. М. Мельник
Правосуб’єктність Римської імперії в процесі інституціоналізації домінату: передумови та наслідки тетрархії

Я. В. Попенко
Правові основи королівської влади в Румунії за основним законом 1866 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. В. Мішина
Тимчасово окуповані території: концепція здійснення місцевого самоврядування після деокупації

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. А. Янчук
Практика Європейського суду з прав людини як джерело права при вирішенні сімейних спорів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

А. В. Кухарчук, О. Р. Ткаченко, І. В. Борисов
Захист корпоративних прав

Я. В. Петруненко
Пільгове кредитування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Е. О. Базалук
Правова база України щодо допомоги і захисту жінкам та дівчатам, які постраждали від насильства під час збройних конфліктів

В. Д. Барвіненко
Адміністративна аксіологія: дослідження принципів місцевого самоврядування в Україні

Д. В. Губачова
Рівні взаємодії громадських об’єднань з публічними інституціями

А. В. Замрига, Г. М. Стріяшко
Щодо оподаткування неприбуткових установ та організацій: реалії сьогодення

О. А. Заярний
Деякі особливості обробки біометричних даних при оформленні документів, які посвідчують особу в державах-членах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження

Я. І. Маслова
Суб’єктно-владний вимір адміністративного права

М. М. Руденко
Юридичні факти в системі адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України

М. А. Слободянюк
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України

В. М. Сосенко
Суб’єкти реалізації ризик-орієнтованого підходу у первинному фінансовому моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. І. Гранкіна, А. С. Абдель Фатах
Стамбульська конвенція: переваги та проблемні аспекти ратифікації

І. В. Кріцак
Кримінологія війни крізь призму кримінотеології: науко/національнометричний зріз проблеми

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. В. Мурзановська
Теоретико-методологічні аспекти диференціації кримінального провадження

Випуск 2/2023

Juris Europensis Scientia №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Моргун
Деякі аспекти бойового застосування бронеавтомобілів українськими арміями в 1917–1920 рр.

Д. А. Чижов
Онтологічний зміст механізму забезпечення прав людини у сфері національної безпеки України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

М. В. Музика
Правова природа договору таймшеру

О. О. Оскілко
Поняття зобов’язань за участю військовослужбовців за законодавством України

О. В. Шамота
Особливості забезпечення гендерної рівності при реалізації немайнових прав учасників сімейних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Я. В. Петруненко
Особливості державної підтримки суб’єктів господарювання в умовах дії правового режиму воєнного стану

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. А. Барсук
Соціальний захист суддів як актуальне питання розбудови правової та соціальної держави

Ю. О. Остапенко
Проблематика реалізації трудових прав працівниками у межах запозиченої праці

А. В. Скоробагатько
Єдність та диференціація у пенсійному законодавстві періоду становлення незалежної української держави

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Є. О. Платонова, Ю. С. Дубінін
Правові засади використання геотермальної енергії в Україні

С. А. Потапенко
Особливості вирішення земельних спорів щодо розмежування територій населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. В. Бльок
Про повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Т. С. Голоднова
Актуальні питання удосконалення логістичного забезпечення в секторі безпеки та оборони держави

О. В. Гулак, В. В. Ладиченко, О. Ю. Піддубний
Карантин тварин як спеціальний правовий режим правового регулювання у сфері ветеринарно-санітарного нагляду і контролю в Україні

В. Ф. Залужний
Концепт військово-дисциплінарної відповідальності у контексті викликів воєнного часу

Д. В. Кандуєв
Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Збройних сил України в умовах воєнного стану в Україні

І. В. Корчова
Аудит як елемент забезпечення пожежної та техногенної безпеки: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку

М. М. Руденко
Принципи адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності МВС України

А. В. Стрельников
Особливості реалізації права на звернення як суб’єктивного публічного права фізичної особи в умовах цифрового розвитку

Р. С. Титикало
Особливості функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. М. Горбачова
Порушення принципів пеналізації при визначенні караності діянь за КК України

В. С. Ковальчук
Кримінально-процесуальні засади діяльності прокурорів щодо запобігання злочинності в установах виконання покарань України

А. В. Лещенко
Семантичний аналіз катування у кримінальному праві України

С. А. Хімченко
Кримінально-правова охорона особистої безпеки у сфері медичної діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. В. Микитюк
Компетенція слідчих державного бюро розслідувань та проблеми її реалізації

Т. Б. Сеник
Угода про примирення сторін як підстава відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

В. В. Олашин
Виконання судових рішень в Україні: ефективність, правова відповідальність та міжнародний вплив

К. О. Придачук
Завдання кадрового забезпечення діяльності вищого антикорупційного суду


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia