Випуск 1/2022

Juris Europensis Scientia №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Н. В. Атаманова, Я. О. Тицька
Теоретико-правові аспекти реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в демократичному суспільстві

І. М. Коваль
Війна як соціально-політичне явище в теоретико-філософських концепціях Френсіса Бекона

С. О. Микитюк, В. О. Микитюк
Організаційно-правові засади адвокатської діяльності в умовах функціонування суду присяжних у другій половині ХІХ – початку ХХ століття

В. В. Митошоп
Проблема юридичної невизначеності в американській правовій системі та її вплив на державну політику

В. В. Сидоренко
Правові фікції в аспекті забезпечення дієвості механізму правового регулювання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. О. Костров
До питання відмежування права на охорону здоров’я від інших суб’єктивних конституційних прав в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. М. Борщевська
Юридичні фікції в темпоральному дослідженні римського приватного права та сучасних галузей цивільного та цивільного процесуального права України

О. В. Манжосова
Європейська стратегія захисту основних прав в епоху цифрових трансформацій: досвід для України

Д. С. Трофименко, Д. О. Федоренко
Проблемні аспекти розуміння правової природи цифрового контенту

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

П. В. Бочков
До питання державного контролю та нагляду за господарською діяльністю підприємств релігійних організацій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Д. В. Бабенко
Роль суб’єктів владних повноважень у відносинах із господарськими товариствами

Л. Р. Біла-Тіунова
Пенсійна система України та досвід світової практики

Д. О. Білий
Поняття та елементи механізму адміністративно-правового захисту прав пацієнтів

А. І. Гнатовська
Реалізація системи «електронного уряду»: проблеми та досягнення

Т. А. Латковська, А. Д. Гриб
Впровадження інформаційних технологій у фінансово-правову сферу та їх вплив на правову культуру

М. В. Сирко
Адміністративний кодекс Української РСР 1927: історико-правовий аналіз

С. В. Чорний
Теоретичні підходи до визначення засобів організації діяльності підрозділів Укрбюро Інтерполу

Н. Я. Якимчук
Фінансово-правовий статус Пенсійного фонду України напередодні його перетворення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. Л. Давиденко, Ю. М. Канібер
Розвиток інституту помилування в Україні

К. П. Задоя
Проблеми обґрунтованості рішення Конституційного Суду України щодо визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України

Т. І. Тіточка
Загальносоціальне запобігання віктимній поведінці неповнолітніх осіб

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. А. Саковський
Надання доручень як форма взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів

С. В. Семак
До питання доведення до самогубства особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. В. Ковальова
Праксеологія сучасного інформаційного забезпечення досудового розслідування

2022

Випуск №1\2022

 

Випуск 6/2021

Juris Europensis Scientia №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. С. Заяць
Право як аксіологічна константа адвокатської діяльності

V. A. Chukaeva
Legal culture as the basis for the formation of civil society

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Д. О. Іванюта
Приватний інтерес та принцип пропорційності та достатності в контексті конституційного права

І. В. Завальнюк
Процедурно-правова специфіка догматичної та емпіричної справедливості суду: конституційне дослідження

I. V. Idesis
City charters in Ukraine

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина друга)

А. О. Петренко
Дослідження загальних зборів громадян за місцем проживання: радянські та пострадянські підходи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. В. Мельник
Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Г. С. Буга
Реєстрація та ліцензування як методи адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ

М. А. Крутько
Проблемні аспекти правового регулювання оподаткування електронної комерції: національний та зарубіжний досвід

А. В. Марущак
Діяльність Пенсійного фонду України як позабюджетного цільового фонду у контексті реформувань пенсійної системи

А. В. Омельченко
Законодавство України у сфері цифрової трансформації: стан розвитку та перспективи систематизації

Є. М. Чорний
Правове регулювання принципів здійснення державно-приватного партнерства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Пономаренко
Особливості кваліфікації погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок

Т. І. Тіточка
Методологія дослідження ювенальної віктимності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н. З. Рогатинська, О. І. Ціцюра
Процесуальні особливості отримання доказів під час слідчих (розшукових) дій

Авторам

 

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, юридична наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 29 квітня лише у 5 видань з юридичних наук:

«Нове українське право»;

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції»;

«Юридичний науковий електронний журнал»;

«Юридичний бюлетень»;

«Актуальні проблеми політики».

Випуск 5/2021

Juris Europensis Scientia №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Г. А. Волошкевич
Концепція нового судоустрою в поглядах представників російських лівих політичних сил початку ХХ ст

І. М. Коваль
Френсіс Бекон – видатний новатор і пропагандист науки

Ю. A. Козаченко, О. С. Кальян
Теоретико-правові аспекти безсторонності судді як принципу судочинства

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Іванова, В. І. Педан
Гарантії забезпечення та реалізації конституційного права людини на охорону здоров’я

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина перша)

S. V. Osaulenko
Political parties and freedom of assosiation: problems of the Ukrainian constitutional terminology

А. О. Петренко
Загальні збори громадян за місцем проживання: доктринальне забезпечення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

T. I. Begovа
Modern legal means of transfer of intellectual property rights

О. С. Заяць
Взаємовплив професійної поведінки адвоката та правослухняної поведінки громадянина

Л. А. Остафійчук
Поняття та підстави перегляду судових рішень за виключними обставинами в цивільному процесі

N. I. Postnova
Collision regulation of international mixed transportation

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. І. Маслова
Процедура моніторингу способу життя працівників Національного агентства запобігання корупції

Л. Д. Тимченко, П. О. Селезень
Концепція вини в податковому правопорушенні через призму судової практики Канади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. Л. Іванова
Насильство та його вплив на розвиток та формування особистості дитини

А. С. Сизоненко
Поняття та роль організаційного забезпечення в реалізації ювенальної антидевіантної кримінологічної політики держави

Э. Ж. Сокурова
Электронное уголовное дело: опыт Казахстана

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. І. Кравчук, М. В. Андрушко
Поняття та принципи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в кримінальному провадженні

Р. С. Тютюнник, В. В. Зарубей
Особливості розслідування та криміналістична характеристика легалізації грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним способом

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. С. Асташева, В. М. Чебан
Роль судді під час вирішення справ про домашнє насильство


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia