Випуск 2/2022

Juris Europensis Scientia №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Парасюк
Видатний патріот, вчений, громадський і релігійний діяч (до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка)

І. І. Шемелинець
Трансформація системи юридичної освіти в умовах війни та в післявоєнний період

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Т. А. Латковська
Володіння державною мовою як один із виборчих цензів сучасної України

Я. В. Паладієва
Становлення інституту позитивної дискримінації: історичні передумови

О. В. Сінькевич
До питання кодифікації законодавства України про референдуми

О. В. Стогова
Децентралізація публічної влади: особливості реалізації в державах із різними формами державного устрою

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. С. Абдель Фатах
Інститут заручин в сучасному сімейному праві: історичний артефакт або правова необхідність

П. Д. Гуйван
Сутнісні та часові характеристики цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов’язань – неустойки та притримання

Є. Є. Фурса
Застосування консулом норм міжнародного та іноземного права при вчиненні нотаріальних проваджень: актуальні питання теорії та консульської практики

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. V. Lagutina
Teleworking “is here to stay”?

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. В. Борденюк
Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. А. Будкевич
Розмежування електронних та письмових доказів в адміністративному судочинстві

Г. В. Вашека
Методологія визначення розміру збитків: актуальні правові та економічні проблеми

В. Е. Гедульянов
Інститут представницької демократії та органи самоорганізації населення

С. О. Грицай
Правовий режим віртуальних активів в Україні

Д. А. Дмитрієв
Релігійні організації як суб’єкти адміністративного права

О. Л. Литвин
Особливості надання безоплатної правової допомоги населенню в умовах воєнного стану

І. Д. Пастух
Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації права громадян на звернення

В. В. Посмітна
Державна міграційна служба України як суб’єкт забезпечення адміністративної правосуб’єктності мігрантів

М. С. Уткіна
До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. В. Боровик
Безпосередні додаткові об’єкти кримінальних правопорушень проти представників влади

М. Д. Ждан
Стан наукової розробки проблем запобігання кримінальним правопорушенням у сфері охорони трудових відносин в Україні

І. В. Кріцак
Духовно-ціннісна концепція праворозуміння як перспектива розвитку кримінотеології

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. Т. Волощук
Відповідальність РФ за агресію та інші міжнародні злочини проти України в контексті проблеми виконання рішень міжнародних судів

О. В. Лещенко
Міжнародна кримінально-правова політика

Є. В. Реньов
УВКБ ООН: міжнародно-правовий статус та аналіз окремих аспектів діяльності в Україні

Ю. І. Тюря
Правове регулювання використання штучного інтелекту на основі європейського підходу

РЕЦЕНЗІЇ

О. С. Дніпров
Рецензія на монографію Шумейко Тетяни Анатоліївни «Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні»

Випуск 1/2022

Juris Europensis Scientia №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Н. В. Атаманова, Я. О. Тицька
Теоретико-правові аспекти реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в демократичному суспільстві

І. М. Коваль
Війна як соціально-політичне явище в теоретико-філософських концепціях Френсіса Бекона

С. О. Микитюк, В. О. Микитюк
Організаційно-правові засади адвокатської діяльності в умовах функціонування суду присяжних у другій половині ХІХ – початку ХХ століття

В. В. Митошоп
Проблема юридичної невизначеності в американській правовій системі та її вплив на державну політику

В. В. Сидоренко
Правові фікції в аспекті забезпечення дієвості механізму правового регулювання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. О. Костров
До питання відмежування права на охорону здоров’я від інших суб’єктивних конституційних прав в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. М. Борщевська
Юридичні фікції в темпоральному дослідженні римського приватного права та сучасних галузей цивільного та цивільного процесуального права України

О. В. Манжосова
Європейська стратегія захисту основних прав в епоху цифрових трансформацій: досвід для України

Д. С. Трофименко, Д. О. Федоренко
Проблемні аспекти розуміння правової природи цифрового контенту

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

П. В. Бочков
До питання державного контролю та нагляду за господарською діяльністю підприємств релігійних організацій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Д. В. Бабенко
Роль суб’єктів владних повноважень у відносинах із господарськими товариствами

Л. Р. Біла-Тіунова
Пенсійна система України та досвід світової практики

Д. О. Білий
Поняття та елементи механізму адміністративно-правового захисту прав пацієнтів

А. І. Гнатовська
Реалізація системи «електронного уряду»: проблеми та досягнення

Т. А. Латковська, А. Д. Гриб
Впровадження інформаційних технологій у фінансово-правову сферу та їх вплив на правову культуру

М. В. Сирко
Адміністративний кодекс Української РСР 1927: історико-правовий аналіз

С. В. Чорний
Теоретичні підходи до визначення засобів організації діяльності підрозділів Укрбюро Інтерполу

Н. Я. Якимчук
Фінансово-правовий статус Пенсійного фонду України напередодні його перетворення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. Л. Давиденко, Ю. М. Канібер
Розвиток інституту помилування в Україні

К. П. Задоя
Проблеми обґрунтованості рішення Конституційного Суду України щодо визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України

Т. І. Тіточка
Загальносоціальне запобігання віктимній поведінці неповнолітніх осіб

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. А. Саковський
Надання доручень як форма взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів

С. В. Семак
До питання доведення до самогубства особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. В. Ковальова
Праксеологія сучасного інформаційного забезпечення досудового розслідування

Авторам

 

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Juris Europensis Scientia» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня у 18 видань з юридичних наук:

Юридичний науковий електронний журнал

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

Юридичний бюлетень;

Південноукраїнський правничий часопис;

Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика;

Екологічне право;

Law. State. Technology;

Нове українське право;

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право;

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

Право і суспільство

Ампаро; 

Прикарпатський юридичний вісник

Науковий вісник публічного та приватного права

Юридичний вісник; 

Правові новели;

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

Публічне право.

Інформація про можливість подання статті в «Juris Europensis Scientia» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

2022

Випуск №1\2022

 

Випуск №2\2022

 

Випуск 6/2021

Juris Europensis Scientia №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. С. Заяць
Право як аксіологічна константа адвокатської діяльності

V. A. Chukaeva
Legal culture as the basis for the formation of civil society

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Д. О. Іванюта
Приватний інтерес та принцип пропорційності та достатності в контексті конституційного права

І. В. Завальнюк
Процедурно-правова специфіка догматичної та емпіричної справедливості суду: конституційне дослідження

I. V. Idesis
City charters in Ukraine

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина друга)

А. О. Петренко
Дослідження загальних зборів громадян за місцем проживання: радянські та пострадянські підходи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. В. Мельник
Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Г. С. Буга
Реєстрація та ліцензування як методи адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ

М. А. Крутько
Проблемні аспекти правового регулювання оподаткування електронної комерції: національний та зарубіжний досвід

А. В. Марущак
Діяльність Пенсійного фонду України як позабюджетного цільового фонду у контексті реформувань пенсійної системи

А. В. Омельченко
Законодавство України у сфері цифрової трансформації: стан розвитку та перспективи систематизації

Є. М. Чорний
Правове регулювання принципів здійснення державно-приватного партнерства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Пономаренко
Особливості кваліфікації погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок

Т. І. Тіточка
Методологія дослідження ювенальної віктимності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н. З. Рогатинська, О. І. Ціцюра
Процесуальні особливості отримання доказів під час слідчих (розшукових) дій


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia