Випуск 6/2022

Juris Europensis Scientia №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Принцип історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування: статути територіальних громад

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. М. Маковецький
Поняття права власності територіальних громад за законодавством України

Я. С. Мошинська
Відібрання дитини у батьків як спосіб захисту її прав та законних інтересів

О. В. Овченко
Засновницький договір командитного товариства

Д. С. Плюшко
Розвиток законодавства інституту припинення шлюбу в Україні та окремих країнах ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. С. Точило
Поняття та види контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Еволюція правового регулювання встановлення та зміни меж населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

П. Ю. Корнієць
Особливості структури та змісту форм запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: адміністративно-правовий аспект

Д. О. Кошиков
Правові аспекти захисту культурних цінностей в умовах збройної агресії Російської Федерації

В. П. Мороз, А. Чепіжко
Досвід надання адміністративних послуг у сфері ліцензування об’єктів дозвільної системи: зарубіжний та національний аспект

А. К. Славицька
Детермінанти формування та реалізації антикорупційної політики в Україні

О. О. Тихомиров
Проблеми обмеження інформаційних прав людини в умовах воєнного стану в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

П. С. Гарасим
Про роль і місце громадського контролю у виправленні засуджених в Україні

О. В. Ленда
Військовослужбовець як спеціальний суб'єкт самовільного залишення військової частини чи місця служби

О. В. Острогляд
Поняття, підстави та способи декриміналізації як методу кримінально-правової політики

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

МІЖНАРОДНЕПРАВО

H. M. Hryb
Limitation of the right to freedom of creativity in the precedent practice of the European Court of Human Rights

Д. О. Клименко, К. В. Бережна
Порівняльна характеристика моделі адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: Україна та Федеративна Республіка Німеччина

М. І. Смирнов
Перспективи та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України

Випуск 5/2022

Juris Europensis Scientia №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Попенко, І. В. Беседіна
Конституція Румунії 1866 р.: загальна характеристика

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, А. А. Могильна
Конституційно-правова відповідальність фізичних осіб в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. А. Трюхан
До питання встановлення інвалідності в умовах воєнного стану: новації законодавства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

І. В. Корчова
Проблемні питання реалізації застосованих заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Ю. І. Тюря
Деякі аспекти побудови нормативної бази адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

П. С. Єпринцев
Національна поліція України як суб’єкт запобігання організованій злочинності

М. Д. Ждан
Кримінально-правовий захист працівників від дискримінації за ознакою статі

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. І. Гарасимів, О. В. Захарова, Ю. А. Коміссарчук
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) у кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Є. В. Реньов
Щодо деяких аспектів діяльності ООН в контексті підтримки суверенітету та територіальної цілісності України

В. О. Шульга
Правове регулювання реституції та повернення культурних цінностей на міжнародному та національному рівнях

Випуск 3/2022

Juris Europensis Scientia №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

В. М. Мельник
Елементи римсько-візантійського юридичного спадку: титулатура, статус, правосуб’єктність понять «царство» і «королівство»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Окремі актуальні питання належного виконання договору купівлі-продажу. Темпоральні аспекти

V. Karvatskyy
The nuclear energy in Ukraine: how to stimulate its development by legislative means?

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. Ю. Бабій
Правовий статус державного службовця в умовах перезавантаження системи управління державною службою

I. V. Lagutina
«Right to disconnect» as one of the employee’s digital labour right

Г. І. Чанишева
Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного часу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бурдейна
Удосконалення адміністративно-правового регулювання статусу державних службовців органів судової влади України

С. О. Грицай
Курсові різниці у контексті перспектив оподаткування доходу підприємства від операцій з віртуальними активами в Україні

С. О. Короєд
Способи оскарження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в адміністративному судочинстві

N. Yu. Korolevska
EU member states practices in fighting corruption in social state aid sphere: lessons for Ukraine

А. О. Кошля
Оптимізація адміністративно-правового забезпечення механізму національної екологічної безпеки

П. П. Латковський
Соціально-політичні процеси в аспекті сучасних технологій політичної комунікації

А. А. Подольська
Тенденції діджиталізації податкових процедур та їх вплив на методи здійснення податкового контролю

Ю. І. Тюря
Визначення поняття адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні

Ю. І. Цвіркун
Стан впровадження міжнародних стандартів у сфері правосуддя в адміністративному судочинстві України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Ковальова
Управління окремими ризиками, котрі можуть виникнути в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування

І. В. Кріцак
Духовно-моральне виховання молоді як запорука прогресивного розвитку кримінології: попереджувальний аспект злочинності на основі ідей православ’я

О. О. Маслова
Публічність як обстановка вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. Ф. Влад
Використання одорологічних знань та навичок під час досудового розслідування

М. Д. Денисовський
Реалії застосування цифрової криміналістики під час здійснення кримінального провадження

О. С. Розумовський
Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в аспекті умовно-дострокового звільнення від покарання при довічному ув’язненні засудженого

С. В. Татаренко
Криміналістичний портрет особи, що вчиняє кримінальні правопорушення проти довкілля

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

С. В. Борзаниця
Процесуальний розсуд суду та принцип пропорційності

Д. І. Піддубний
Розвиток інституту медіації в умовах воєнного стану в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

C. Ya. Qaracayev
Axiological function of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan

Випуск 4/2022

Juris Europensis Scientia №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

С. Б. Карвацька, Р. В. Іванюк
Права людини та правосуддя: нові дискусії до питання природи та взаємозв’язку

І. М. Коваль
Морально-етичні настанови Г. С. Сковороди (до 300-річчя від дня народження)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Стогова
Деволюція у Великобританії: результати реформи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. С. Абдель Фатах, М. О. Юнацький
Науково -технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин: законодавчий та доктринальний підхід

Д. А. Біленець, К. А. Возняковська
Суб’єкти господарювання в зонах митного контролю під час військового стану: актуальні проблеми

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Л. Р. Біла-Тіунова
Особливості проходження публічної служби в Державній інспекції архітектури та містобудування України

Н. В. Бльок
До питання про правову допомогу внутрішньо переміщеним особам

О. С. Дяковський
Позасудовий та судовий спосіб захисту персональних даних як інструменти відновлення порушених прав

В. П. Мороз, О. А. Сидоров
Роль департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у забезпеченні економічної безпеки держави

І. Д. Пастух
Звільнення від відповідальності при малозначності адміністративного проступку

В. В. Савіцька
До питання відповідальності за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напряму автомобілем

Н. М. Удалова, В. І. Гранкіна
Заходи та повноваження національної поліції щодо здійснення профілактики правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

М. С. Уткіна, О. С. Бондаренко
Щодо адміністративно-правових засад діяльності IP-суду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. М. Гумін
Образа особи – кримінально-правові та морально-психологічні наслідки

І. В. Кріцак
Військова кримінологія в історичній ретроспективі та її подальший розвиток з позицій реалій нинішнього дня

О. В. Ус
Концепція кримінально-правового регулювання

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. С. Розумовський, О. О. Кочура
Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в аспекті перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Н. А. Аббасова
Формування правової системи Азербайджанської Республіки у сучасний період

С. Я. Кавин
До питання поняття «інформаційної безпеки» в національному та міжнародному праві

Випуск 2/2022

Juris Europensis Scientia №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Парасюк
Видатний патріот, вчений, громадський і релігійний діяч (до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка)

І. І. Шемелинець
Трансформація системи юридичної освіти в умовах війни та в післявоєнний період

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Т. А. Латковська
Володіння державною мовою як один із виборчих цензів сучасної України

Я. В. Паладієва
Становлення інституту позитивної дискримінації: історичні передумови

О. В. Сінькевич
До питання кодифікації законодавства України про референдуми

О. В. Стогова
Децентралізація публічної влади: особливості реалізації в державах із різними формами державного устрою

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. С. Абдель Фатах
Інститут заручин в сучасному сімейному праві: історичний артефакт або правова необхідність

П. Д. Гуйван
Сутнісні та часові характеристики цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов’язань – неустойки та притримання

Є. Є. Фурса
Застосування консулом норм міжнародного та іноземного права при вчиненні нотаріальних проваджень: актуальні питання теорії та консульської практики

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. V. Lagutina
Teleworking “is here to stay”?

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. В. Борденюк
Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. А. Будкевич
Розмежування електронних та письмових доказів в адміністративному судочинстві

Г. В. Вашека
Методологія визначення розміру збитків: актуальні правові та економічні проблеми

В. Е. Гедульянов
Інститут представницької демократії та органи самоорганізації населення

С. О. Грицай
Правовий режим віртуальних активів в Україні

Д. А. Дмитрієв
Релігійні організації як суб’єкти адміністративного права

О. Л. Литвин
Особливості надання безоплатної правової допомоги населенню в умовах воєнного стану

І. Д. Пастух
Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації права громадян на звернення

В. В. Посмітна
Державна міграційна служба України як суб’єкт забезпечення адміністративної правосуб’єктності мігрантів

М. С. Уткіна
До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. В. Боровик
Безпосередні додаткові об’єкти кримінальних правопорушень проти представників влади

М. Д. Ждан
Стан наукової розробки проблем запобігання кримінальним правопорушенням у сфері охорони трудових відносин в Україні

І. В. Кріцак
Духовно-ціннісна концепція праворозуміння як перспектива розвитку кримінотеології

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. Т. Волощук
Відповідальність РФ за агресію та інші міжнародні злочини проти України в контексті проблеми виконання рішень міжнародних судів

О. В. Лещенко
Міжнародна кримінально-правова політика

Є. В. Реньов
УВКБ ООН: міжнародно-правовий статус та аналіз окремих аспектів діяльності в Україні

Ю. І. Тюря
Правове регулювання використання штучного інтелекту на основі європейського підходу

РЕЦЕНЗІЇ

О. С. Дніпров
Рецензія на монографію Шумейко Тетяни Анатоліївни «Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні»


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia