Випуск 3/2023

Juris Europensis Scientia №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

С. І. Гнілуша
Перспективи розвитку канадсько-українських партнерських відносин на сучасному етапі

О. В. Краснокутський
Воєнний стан, воєнний час

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Закріплення принципів місцевого самоврядування в Україні у статутах територіальних громад

В. П. Бойко
Сутність правової держави в аспекті засад правосуддя в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

В. С. Боєру
Розвиток системи примусового виконання рішень в Україні. Проблеми майбутнього

І. О. Бут
Забезпечення позову в третейському розгляді

Ю. С. Павлова
Електронний документ як різновид електронних доказів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

І. В. Вельмисєва
Правовий механізм відображення санітарно-захисних зон при організації зонування територій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Т. І. Білоус-Осінь
Податковий контроль як різновид публічного контролю

В. В. Горбалінський
До питання способів захисту публічного та державного інтересу за позовами прокурора в адміністративному судочинстві України

С. Р. Карпенко
Теоретичний аналіз системних засад адміністративної відповідальності за порушення прав учасників державно-приватного партнерства в космічній галузі України

Н. Я. Лепіш
Поняття та основні риси публічного адміністрування як основи правового регулювання адміністративного права

О. О. Осаволюк
Податковий комплаєнс: теоретичні аспекти та законодавче закріплення

К. С. Фомічов
Адміністративно-правове регулювання взаємодії суб’єктів державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю з правоохоронними органами

Н. Я. Якимчук
Особливості правового регулювання відносин в сфері надання бюджетних грантів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. С. Максимовська
Порядок відкриття матеріалів дізнання сторонами кримінального провадження

І. А. Федчак
Практичні аспекти вирішення проблем злочинності під час реалізації моделі діяльності поліції, орієнтованої на певну проблематику (problem-oriented policing)

О. С. Химченко
Окремі питання повідомлення про підозру

Випуск 2/2023

Juris Europensis Scientia №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Моргун
Деякі аспекти бойового застосування бронеавтомобілів українськими арміями в 1917–1920 рр.

Д. А. Чижов
Онтологічний зміст механізму забезпечення прав людини у сфері національної безпеки України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

М. В. Музика
Правова природа договору таймшеру

О. О. Оскілко
Поняття зобов’язань за участю військовослужбовців за законодавством України

О. В. Шамота
Особливості забезпечення гендерної рівності при реалізації немайнових прав учасників сімейних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Я. В. Петруненко
Особливості державної підтримки суб’єктів господарювання в умовах дії правового режиму воєнного стану

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. А. Барсук
Соціальний захист суддів як актуальне питання розбудови правової та соціальної держави

Ю. О. Остапенко
Проблематика реалізації трудових прав працівниками у межах запозиченої праці

А. В. Скоробагатько
Єдність та диференціація у пенсійному законодавстві періоду становлення незалежної української держави

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Є. О. Платонова, Ю. С. Дубінін
Правові засади використання геотермальної енергії в Україні

С. А. Потапенко
Особливості вирішення земельних спорів щодо розмежування територій населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. В. Бльок
Про повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Т. С. Голоднова
Актуальні питання удосконалення логістичного забезпечення в секторі безпеки та оборони держави

О. В. Гулак, В. В. Ладиченко, О. Ю. Піддубний
Карантин тварин як спеціальний правовий режим правового регулювання у сфері ветеринарно-санітарного нагляду і контролю в Україні

В. Ф. Залужний
Концепт військово-дисциплінарної відповідальності у контексті викликів воєнного часу

Д. В. Кандуєв
Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Збройних сил України в умовах воєнного стану в Україні

І. В. Корчова
Аудит як елемент забезпечення пожежної та техногенної безпеки: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку

М. М. Руденко
Принципи адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності МВС України

А. В. Стрельников
Особливості реалізації права на звернення як суб’єктивного публічного права фізичної особи в умовах цифрового розвитку

Р. С. Титикало
Особливості функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. М. Горбачова
Порушення принципів пеналізації при визначенні караності діянь за КК України

В. С. Ковальчук
Кримінально-процесуальні засади діяльності прокурорів щодо запобігання злочинності в установах виконання покарань України

А. В. Лещенко
Семантичний аналіз катування у кримінальному праві України

С. А. Хімченко
Кримінально-правова охорона особистої безпеки у сфері медичної діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. В. Микитюк
Компетенція слідчих державного бюро розслідувань та проблеми її реалізації

Т. Б. Сеник
Угода про примирення сторін як підстава відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

В. В. Олашин
Виконання судових рішень в Україні: ефективність, правова відповідальність та міжнародний вплив

К. О. Придачук
Завдання кадрового забезпечення діяльності вищого антикорупційного суду

2023

Випуск №1\2023

 

Випуск №2\2023

 

Випуск №3\2023

 

Випуск 1/2023

Juris Europensis Scientia №1/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

А. В. Запорожченко
Революційна правосвідомість – від широти дискреції до свавілля та суцільної зарегульованості

М. М. Коба, О. В. Коба
Соціально-економічні права: проблеми розуміння та реалізації

В. М. Мельник
Римсько-візантійський правовий режим lex foedus у політичній історії алеманнів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Ю. М. Рижук
Права людини і громадянина в умовах євроінтеграційних процесів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

М. М. Батенчук
Правова конструкція забезпечення житлових прав громадян в умовах збройної агресії Російської Федерації

Е. Р. Євлахова
Загальнотеоретичні засади захисту прав та інтересів суб’єктів договірних відносин у сфері технологійхмарних обчислень

В. І. Цікало
Засада пропорційності здійснення переважного права учасників товариства на придбання частки (її частини) іншого учасника

В. Д. Шерстюк
Вплив оціночних концепцій на визначення розміру компенсації моральної шкоди

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Ю. Дрозд, В. Ю. Оксінь
Державне регулювання посередницької діяльності у сфері працевлаштування

Г. І. Чанишева
Щодо судового порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

В. М. Чернега
Сучасна теоретична концепція механізму правового регулювання трудових відносин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Р. С. Кірін, С. В. Грищак
Забезпечення і реалізація екологічних прав у стратегіях державної політики та безпеки: виклики воєнного періоду

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. А. Будкевич
Матеріальний аспект адміністративного судочинства як середовища використання електронних доказів

О. В. Гульчак
Участь державної інспекції архітектури та містобудування в розгляді публічно-правових спорів

Г. М. Зайкіна
Особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

Т. А. Латковська
Дотримання принципу стабільності у податкових правовідносинах: судова практика

Д. В. Лученко, Д. І. Яїцька
Громадський контроль за діяльністю суддів: поняття, форми та значення

Р. В. Миронюк, В. П. Мороз
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері використання водних ресурсів

Р. Е. Погосян
Правова природа проблеми правового захисту прав ветеранів війни

Я. М. Сандул
Начасні етапи цифрового сценарію розвитку України

А. М. Соцька
Правова характеристика суб’єктів здійснення опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена

Є. І. Фролова
Методи публічного адміністрування: понятійно-змістовна характеристика

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Т. В. Барановська
Історико-правовий аналіз становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів

О. М. Гумін
Гнів, ненависть, презирство як емоційний стан особи: кримінально-психологічний аспект

О. С. Семенових
Кримінальна відповідальність як засіб державного реагування на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 210 КК України: загальнотеоретичний аспект

В. В. Сокуренко
Стратегічні засади протидії злочинності в концепції кримінології війни: ціннісно-світоглядний компонент

С. В. Степаненко
Регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України

А. М. Тимчишин
Особливості використання спеціальних знань під час огляду місця події

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. Г. Клепіковський
Кримінальна процесуальна характеристика суб’єктів, уповноважених на проведення огляду під час досудового розслідування

В. І. Пісний, А. М. Полях
Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди

Випуск 6/2022

Juris Europensis Scientia №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Принцип історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування: статути територіальних громад

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. М. Маковецький
Поняття права власності територіальних громад за законодавством України

Я. С. Мошинська
Відібрання дитини у батьків як спосіб захисту її прав та законних інтересів

О. В. Овченко
Засновницький договір командитного товариства

Д. С. Плюшко
Розвиток законодавства інституту припинення шлюбу в Україні та окремих країнах ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. С. Точило
Поняття та види контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Еволюція правового регулювання встановлення та зміни меж населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

П. Ю. Корнієць
Особливості структури та змісту форм запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: адміністративно-правовий аспект

Д. О. Кошиков
Правові аспекти захисту культурних цінностей в умовах збройної агресії Російської Федерації

В. П. Мороз, А. Чепіжко
Досвід надання адміністративних послуг у сфері ліцензування об’єктів дозвільної системи: зарубіжний та національний аспект

А. К. Славицька
Детермінанти формування та реалізації антикорупційної політики в Україні

О. О. Тихомиров
Проблеми обмеження інформаційних прав людини в умовах воєнного стану в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

П. С. Гарасим
Про роль і місце громадського контролю у виправленні засуджених в Україні

О. В. Ленда
Військовослужбовець як спеціальний суб'єкт самовільного залишення військової частини чи місця служби

О. В. Острогляд
Поняття, підстави та способи декриміналізації як методу кримінально-правової політики

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

МІЖНАРОДНЕПРАВО

H. M. Hryb
Limitation of the right to freedom of creativity in the precedent practice of the European Court of Human Rights

Д. О. Клименко, К. В. Бережна
Порівняльна характеристика моделі адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: Україна та Федеративна Республіка Німеччина

М. І. Смирнов
Перспективи та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia